Is Wifi slecht voor je gezondheid? En hoe zit het met bluetooth en andere radiofrequentiesignalen?

Bijgewerkt op: 13 apr. 2021Elektromagnetische velden komen voor rond hoogspanningslijnen, antennes, elektrische apparaten, mobiele telefoons en huishoudelijke apparaten. In Nederland gelden er regels voor elektromagnetische velden. Deze elektromagnetische velden mogen niet sterker zijn dan de limieten die zijn vastgelegd in die regels. Voor zover bekend zijn elektromagnetische velden niet direct gevaarlijk voor de gezondheid van mensen. Wetenschappelijke organisaties doen nog onderzoek naar de effecten op de lange termijn.

Elektromagnetische velden zijn niet radioactief

Elektromagnetische velden hebben niet dezelfde effecten als radioactief materiaal wat ioniserende straling uitzendt. Ze beschadigen bijvoorbeeld geen weefsel of DNA.


Limieten voorkomen schade aan gezondheid

Als elektromagnetische velden sterk genoeg zijn, kunnen ze wel op andere manieren invloed hebben op een lichaam. Wat voor invloed dat is, hangt af van de frequentie van het veld.


Sterke velden met een lage frequentie kunnen zintuigen of zenuwen prikkelen. Hoogspanningslijnen zijn een voorbeeld van sterke velden met een lage frequentie. In Nederland is nergens een onveilige situatie onder de draden van een hoogspanningslijn.


Antennes, zendmasten, wifi en mobiele telefoons veroorzaken velden met een hoge frequentie. Als deze velden sterk genoeg zijn, kan een lichaam daarvan te warm worden. De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) heeft daarom grenzen voor de maximale sterkte opgesteld. In Nederland mogen elektromagnetische velden niet boven deze limieten uit komen.Onderzoek naar de effecten van elektromagnetische velden

Er zijn onderzoeken uitgevoerd die aan lijken te tonen dat er wel degelijk een schadelijk effect op kan treden, maar er bestaat nog geen wetenschappelijke eensgezindheid. Sommige landen en organisaties nemen maatregelen om eventuele schade te voorkomen. In Frankrijk bijvoorbeeld is in 2015 besloten een verbod op wifi-installaties in kindercrèches in te voeren. Dit is onderdeel van een nieuwe Franse wet met verschillende maatregelen die de bevolking beter moeten beschermen tegen elektromagnetische straling. Ook zeggen sommige mensen gezondheidsklachten te ervaren vanwege RF-velden in hun buurt. Ze kunnen last hebben van problemen als hoofdpijn, duizeligheid, concentratieproblemen en vermoeidheid. Na onderzoek blijkt echter geen verband gevonden te zijn tussen deze klachten en RF-velden en ook is onduidelijk hoe RF-velden tot deze klachten zouden kunnen leiden.


De Wereld Gezondheidsorganisatie -een gespecialiseerd agentschap dat als doel heeft de gezondheid van de wereldbevolking te verbeteren- sluit niet uit dat sommigen gevoeliger zijn voor elektromagnetische velden dan anderen. Want ook al is straling niet te horen of zien, ons zenuwstelsel neemt het wel waar. Deze organisatie heeft tevens radiofrequente elektromagnetische golven, waaronder wifi valt, geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend en dus mogelijk schadelijk voor de gezondheid.Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat er gezondheidseffecten optreden bij kinderen bij normale blootstelling aan elektromagnetische velden. Wel is het zo dat er nog weinig onderzoek is gedaan rondom elektromagnetische velden en kinderen, onder andere om ethische redenen. Ook merkt het platform op dat er signalen zijn dat mensen zich zorgen maken over het effect van de straling van bijvoorbeeld wifi op hun kinderen. Het Kennisplatform raadt deze mensen aan de blootstelling te beperken, om zo de zorgen te verminderen.


Nader onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of wifi schadelijk is

Er is al het één en ander bekend over het effect van wifi-straling op de gezondheid, maar verder onderzoek is noodzakelijk om erachter te komen of wifi echt schadelijk is, vooral op de lange termijn. De Gezondheidsraad stelt dat nader onderzoek naar lange termijn effecten van blootstelling aan wifi gewenst is.


Tevens raadt deze instelling aan verder onderzoek te verrichten bij met name jonge kinderen, om de invloed van wifi-straling op hun hersenen te onderzoeken.De organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie "ZonMw"coördineert het programma ‘Elektromagnetische Velden en Gezondheid’, waar ook het Kennisplatform Elektromagnetische Velden bij betrokken is. Hiervoor is gekozen omdat wetenschappers momenteel onvoldoende de vragen kunnen beantwoorden die spelen bij mensen, zoals hoe schadelijk bijvoorbeeld wifi-straling is voor de gezondheid. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de uitgevoerde projecten geen aanwijzingen hebben opgeleverd dat dagelijkse blootstelling aan elektromagnetische velden leidt tot permanente gezondheidsschade. Wel wordt aangegeven dat de wetenschap mogelijke gezondheidseffecten van straling zoals wifi niet volledig uit kan sluiten.


Wetgeving rondom elektromagnetische velden

De Rijksoverheid heeft verschillende regels voor het plaatsen van hoogspanningsmasten en antennes. En voor het werken met elektromagnetische velden. Deze regels voorkomen dat burgers en werknemers onnodig worden blootgesteld aan elektromagnetische velden.


Elektrohyposensitiviteit

Met elektrohypersensitiviteit (EHS) of elektroallergie wordt een vermeende overgevoeligheid voor elektromagnetische straling bedoeld die zich uit in ziektesymptomen. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van EHS.

De elektromagnetische straling die de ziektesymptomen zou veroorzaken wordt dikwijls aangeduid met de term "elektrosmog", die een analogie suggereert met schadelijke luchtvervuiling. Hoogleraar bedrijfskunde Hans de Bruijn noemt de term "elektrosmog" een voorbeeld van framing van het debat, doordat de term 'smog' associaties oproept met gezondheidsrisico's en de overschrijding van normen, nog voordat dit aangetoond is.Mate van erkenning

Hoewel de klachten van "elektrogevoeligen" reëel zijn, zijn deze uiteenlopend en is de oorzaak onbekend. De aan EHS toegeschreven symptomen variëren.

In 2005 bleek uit een meta-analyse van studies waarin onderzoek is gedaan naar in totaal 725 mensen die claimen te lijden aan EHS dat geen bewijs gevonden kon worden voor hun claims. Anno 2012 is er geen wetenschappelijke indicatie dat elektrohypersensitiviteit een bestaande ziekte is. Desondanks nam de Raad van Europa in 2011 een resolutie aan die stelde dat aangesloten staten, vooruitlopend op wetenschappelijk bewijs, voorzorgsmaatregelen moeten treffen met betrekking tot elektromagnetische straling. In België meende het Grondwettelijk Hof in 2020, zonder opgave van wetenschappelijke evidentie, dat het voor personen die gevoelig zijn aan elektromagnetische velden noodzakelijk kan zijn om de blootstelling aan dergelijke straling zoveel mogelijk te beperken. Op die grond werd een Brusselse regeling vernietigd die niet voorzag in een recht om het plaatsen van slimme meters met draadloze communicatie te weigeren.


Conclusie

Het is nog onduidelijk of straling op lange termijn schadelijk voor ons is, daarom raad ik in ieder geval aan om je wifimodem en je andere randapparatuur 's avonds voor het slapen gaan uit te zetten. Ik zet ook mijn mobiele telefoon op vliegtuigstand. Dit onderdeel van mijn avondroutine kost me een paar seconden en is dus een kleine moeite.Wat zijn jouw ervaringen met wifi, bluetooth en andere radiofrequentiesignalen? Reageer hieronder!


19 weergaven0 opmerkingen